Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 27 Οκτώβριος 2011 10:02

                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη την αριθμ. Φ. 151/65680/Β6 (ΦΕΚ 1202/10-6-2011 τ. Β΄), υπουργική απόφαση εισαγωγής σπουδαστών στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους εισαγόμενους σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 1771/88 (ΦΕΚ 71/τ. Α΄), τις διατάξεις των Π.Δ. 323/13-9-1990 (ΦΕΚ 128/τ. Α΄/ 24-9-90), 160/4-4-90 (ΦΕΚ 58/τ. Α΄/10-4-90) και 83/96 (ΦΕΚ 66/τ.Α/ 11-4-96) να παρουσιαστούν για εγγραφή στο αρμόδιο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου μας μέσα στην νόμιμη προθεσμία που αρχίζει από την   31η  Οκτωβρίου  2011 και λήγει την  11η  Νοεμβρίου 2011 από τις 11 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. ,στις εγκαταστάσεις του Τμήματος το κτήριο της οδού Ικονίου 1 Σταυρούπολη (στο κτήριο όπυ πραγματοποιήθηκαν οι εισιτήριες εξετάσεις).
Για την εγγραφή του ο εισαγόμενος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.Αίτηση για εγγραφή (έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
2.Τίτλος απόλυσης, το απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του Σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
3.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
4.Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Επίσης επιδεικνύει στον υπάλληλο της Γραμματείας του Τμήματος το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα ατομικά του στοιχεία.
5. Στατιστικό δελτίο το (έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος) που συμπληρώνει ο εγγραφόμενος φοιτητής.