ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανάρτηση των στοιχείων   8-11-2010

Σύμφωνα  με  το  άρθρο 34  του  Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τεύχος Α΄/19-5-2010)  γίνεται ανάρτηση των στοιχείων που αφορούν σε: ορισμό εκλεκτορικού σώματος υπεύθυνου για την κρίση του μόνου υποψήφιου κυρίου  Στ. Κουπέγκου προκειμένου να πληρωθεί μία θέση μέλους ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική», στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ύστερα από κρίση.
Η δημοσίευση της προκήρυξης έγινε στο ΦΕΚ 601/12-7-2010,  τεύχος Γ΄ και η υποβολή των δικαιολογητικών έληγε την 13η Οκτωβρίου 2010.Στη Γραμματεία του Τμήματος υπέβαλε αίτηση, με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά  μόνο ο επίκουρος καθηγητής κύριος Στυλιανός Κουπέγκος, αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής του 293/12-10-2010.  Η Γ.Σ.Ε.Σ. όρισε το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή της αριθμός 16/4-11-2010. Το εκλεκτορικό σώμα είναι δωδεκαμελές  και συγκροτήθηκε από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:
Εσωτερικοί εκλέκτορες.  Αριθμός ίσος προς τα 2/3 των δικαιουμένων ψήφου δηλαδή οκτώ εκλέκτορες που είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, οι κύριοι:
1.Κατζουράκης Κυριάκος, καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχει «Ζωγραφική», Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 183/23-11-2004, τεύχος παράρτημα, Φ.Ε.Κ. διορισμού 63/09-03-2006, τεύχος Ν.Π.Δ.Δ..
2.Γκολφίνος Γεώργιος, καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχει «Ζωγραφική», Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 10/06-03-1998, τεύχος παράρτημα, Φ.Ε.Κ. διορισμού 129/18-08-1999, τεύχος Ν.Π.Δ.Δ..
3.Μορταράκος Κυριάκος, καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχει «Ζωγραφική», Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 21/25-01-2005, τεύχος παράρτημα, Φ.Ε.Κ. διορισμού 63/09-03-2006, τεύχος Ν.Π.Δ.Δ..
4.Σκυλογιάννης Γεώργιος, καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο της θέσης του «Ζωγραφική», Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 100/16-05-2005, τεύχος παράρτημα, Φ.Ε.Κ. διορισμού 232/11-04-2007, τεύχος Γ΄.
5.Φωκάς Ιωάννης, καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχει τη Ζωγραφική, Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 12/11-04-1994 τεύχος παράρτημα, Φ.Ε.Κ. διορισμού 144/23-08-1996, τεύχος Ν.Π.Δ.Δ..
6.Διβάρης Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο της θέσης του «Ζωγραφική», Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 556/20-7-2009, τεύχος Γ΄, Φ.Ε.Κ. διορισμού 544/25-6-2010, τεύχος Γ΄.
7.Τσακίρης Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχει «Ζωγραφική»,, Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 203/13-10-2005, τεύχος παράρτημα, Φ.Ε.Κ. διορισμού 452/04-12-2006, τεύχος Γ΄.
8.Γιανναδάκης Εμμανουήλ, αναπληρωτής καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχει  «Χαρακτική», Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 134/1-7-2005 τεύχος παράρτημα, Φ.Ε.Κ. διορισμού 245/21-8-2006, τεύχος Ν.Π.Δ.Δ..
Εξωτερικοί εκλέκτορες Αριθμός ίσος προς τα 1/3 των δικαιουμένων ψήφου δηλαδή τέσσερις  (4) εκλέκτορες ως τακτικά μέλη του σώματος και τέσσερις  (4) εκλέκτορες ως αναπληρωματικά μέλη, οι κύριοι:
Τακτικά μέλη

Εξωτερικοί εκλέκτορες

Τακτικά μέλη

1.Χαραλάμπους Παναγιώτης, καθηγητής, του τομέα Ζωγραφικής, του Τμήματος  Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ. με γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχει «Ζωγραφική», Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 184/24-12-2007, τεύχος Γ΄, ΦΕΚ διορισμού 467/7-6-2010,τεύχ. Γ..

2.Σπηλιόπουλος  Μάριος,  καθηγητής, του τομέα Ζωγραφικής, του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ., με γνωστικό αντικείμενο της θέσης του «Ζωγραφική». Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης 261/14-9-2006 τεύχος Γ΄,  Φ.Ε.Κ. διορισμού 12/11-1-2008, τεύχος Γ΄.

3.Χρηστάκης Αναστάσιος, καθηγητής, του τομέα Ζωγραφικής, του Τμήματος  Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. με γνωστικό αντικείμενο της θέσης του «Ζωγραφική», Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 14/3-9-1999, τεύχος παράρτημα, Φ.Ε.Κ. διορισμού 170/7-7-2000, τεύχος Ν.Π.Δ.Δ..

4.Σακελλίων Δημήτριος, καθηγητής, του τομέα Ζωγραφικής, του Τμήματος  Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, με γνωστικό αντικείμενο της θέσης του «Ζωγραφική», Φ.Ε.Κ. προκήρυξης της θέσης του 11/11-3-98 τεύχος Παράρτημα, Φ.Ε.Κ. διορισμού 11/27-1-99, τεύχος Ν.Π.Δ.Δ.

Αναπληρωματικά μέλη

1.Χαρβαλιάς Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής, του τομέα Ζωγραφικής,  του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ., με γνωστικό αντικείμενο της θέσης του «Ζωγραφική», Φ.Ε.Κ. προκήρυξης της θέσης του 281/14-10-02, τεύχος Παράρτημα, Φ.Ε.Κ. διορισμού 206/27-8-03, τεύχος Ν.Π.Δ.Δ..

2.Λαζόγκας Γεώργιος-Θωμάς, καθηγητής, του τομέα Ζωγραφικής, του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ.. με γνωστικό αντικείμενο της θέσης του «Ζωγραφική», Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 46/25-1-07 τεύχος Γ ΦΕΚ διορισμού1161/29-12-08 τεύχος Γ΄

3.Αρβανίτης Ζαχαρίας, καθηγητής, του τομέα Ζωγραφικής, του Τμήματος  Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ με γνωστικό αντικείμενο της θέσης του «Ζωγραφική», Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 1078/24-12-08, τεύχος Γ΄,  Φ.Ε.Κ. διορισμού 918/11-11-09 τεύχος Γ΄.

4.Ναυρίδης Νικόλαος, καθηγητής, του τομέα Ζωγραφικής, του Τμήματος  Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, με γνωστικό αντικείμενο της θέσης του «Ζωγραφική». Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης 261/14-9-06 τεύχος Γ΄,  Φ.Ε.Κ. διορισμού 374/22-4-08, τεύχος Γ΄.

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις