ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανάρτηση των στοιχείων   8-11-2010

Σύμφωνα  με  το  άρθρο 34  του  Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τεύχος Α΄/19-5-2010)  γίνεται ανάρτηση των στοιχείων που αφορούν σε: Ορισμό εισηγητικής επιτροπής, υπεύθυνης για την σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης, σχετικά με την  αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου και της προσωπικότητας του  υποψηφίου, την προσφορά του στην πρόοδο της Τέχνης και το βαθμό της ανταπόκρισής του στα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα, για να πληρωθεί μία θέση μέλους ΔΕΠ, της βαθμίδας του καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ζωγραφική".
Η δημοσίευση της προκήρυξης έγινε στο ΦΕΚ 271/6-4-2010 τεύχος Γ΄.
Η υποβολή των δικαιολογητικών έληγε την 15η Ιουνίου 2010.
Στη Γραμματεία του Τμήματος υποβλήθηκε μόνο μια αίτηση  υποψηφιότητας του κυρίου Γ. Τσακίρη, με  αριθμό πρωτοκόλλου 2055/7-6-2010.
Το εκλεκτορικό σώμα ορίστηκε από την Γ.Σ.Ε.Σ. αριθμός συνεδρίασης 15/4-10-2010.
Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίαση του της 4ης Νοεμβρίου 2010  όρισε  την τριμελή εισηγητική επιτροπή που αποτελείται από τους κυρίους:
1.Κατζουράκη Κυριάκο, καθηγητή, του Τμήματός μας, με γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχει «Ζωγραφική», Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 183/23-11-2004, τεύχος παράρτημα, Φ.Ε.Κ. διορισμού 63/09-03-2006, τεύχος Ν.Π.Δ.Δ..
2.Μορταράκο Κυριάκο, καθηγητή, του Τμήματός μας,  με γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχει «Ζωγραφική», Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 21/25-01-2005, τεύχος παράρτημα, Φ.Ε.Κ. διορισμού 63/09-03-2006, τεύχος Ν.Π.Δ.Δ..
3. Χαραλάμπους Παναγιώτη, καθηγητής, του τομέα Ζωγραφικής, του Τμήματος  Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ. με γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχει «Ζωγραφική», Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 184/24-12-2007, τεύχος Γ΄, ΦΕΚ διορισμού 467/7-6-2010,τεύχ. Γ..

 

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις