ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
PDF Εκτύπωση

Ανάρτηση των στοιχείων   1-02-2011

Σύμφωνα  με  το  άρθρο 34  του  Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τεύχος Α΄/19-5-2010)  γίνεται ανάρτηση των στοιχείων που αφορούν σε: Ορισμό εισηγητικής επιτροπής, υπεύθυνης για την σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης, σχετικά με την  αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου και της προσωπικότητας του  υποψηφίου, την προσφορά του στην πρόοδο της Τέχνης και το βαθμό της ανταπόκρισής του στα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα, για να πληρωθεί μία θέση μέλους ΔΕΠ, της βαθμίδας του αναπληρωτή  καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ζωγραφική".
Η δημοσίευση της προκήρυξης έγινε στο ΦΕΚ 601/12-07-2010 τεύχος Γ΄.
Η υποβολή των δικαιολογητικών έληγε την 13η Οκτωβρίου 2010.
Στη Γραμματεία του Τμήματος υποβλήθηκε μόνο μια αίτηση  υποψηφιότητας του κυρίου Στ. Κουπέγκου, με  αριθμό πρωτοκόλλου 293/12-10-2010.
Το εκλεκτορικό σώμα ορίστηκε από την Γ.Σ.Ε.Σ. αριθμός συνεδρίασης 16/4-11-2010.
Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίαση του της 26ης   Ιανουαρίου 2011  όρισε  την τριμελή εισηγητική επιτροπή που αποτελείται από τους κυρίους:
1.Γεώργιο Γκολφίνο, καθηγητή   του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνων της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο της θέσης του "Ζωγραφική" Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 10/06-03-1998, τεύχος παράρτημα, Φ.Ε.Κ. διορισμού 129/18-08-1999, τεύχος Ν.Π.Δ.Δ..

2. Γεώργιο Σκυλογιάννη, καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνων της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο της θέσης του "Ζωγραφική" Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 100/16-05-2005, τεύχος παράρτημα, Φ.Ε.Κ. διορισμού 232/11-04-2007, τεύχος Γ΄.

3. Γεώργιο Λαζόγκα, καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με γνωστικό αντικείμενο της θέσης του "Ζωγραφική" Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 46/25-1-07 τεύχος Γ ΦΕΚ διορισμού1161/29-12-08 τεύχος Γ΄.

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις