ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υποβολή δικαιολογητικών για τις εξετάσεις ατόμων  όσων εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013, παρ. 2 του 6ου άρθρου του ν. 4218/10-12-2013 ΦΕΚ 268/τ. Α΄ και την Υ.Α. αρ. Φ.151/108930/Β6/ΦΕΚ 2016/24-7-2014/τ. Β΄

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα σταλούν μόνο με Υπηρεσία Ταχυμεταφορών (Courier), 

με σχετική εξουσιοδότηση από τον υποψήφιο για την κατάθεση των δικαιολογητικών στη Διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

από 2-16 Νοεμβρίου 2020 και είναι

  1. Αίτηση (Συνημμένη)
  2. Απoλυτήριo τίτλου Λυκείου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  3. Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις Επταμελείς επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια η Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά με την υπουργική απόφαση Φ.151/17897/Β6/7-2-2014 (ΦΕΚ 358/τ. Β΄).
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  5. Δύο (2) φωτογραφίες (τύπου αστυνομικής ταυτότητας).

 

Το  ποσοστό εισαγωγής έχει ορισθεί στο 5% επί του αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Σταυρούπολη, στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 10:00 έως 15:00.

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο α΄ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. εκτελούν και παραδίδουν την τελευταία ημέρα των εξετάσεων δύο (2) εικαστικά έργα ασπρόμαυρα σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών, με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι ή ένα (1) εικαστικό έργο ασπρόμαυρο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών, με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι και ένα (1) εικαστικό έργο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών, με χρώμα εκτός από χρωστικές λαδιού ή ένα απτικό έργο με πυλό από πρότυπο που τοποθετείται προς σχεδίαση ή παραγωγή, επιπροσθέτως προσκομίζουν φάκελο με εργασίες. Ο αριθμός των έργων του φακέλου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 έργα σε σχέδιο και χρώμα.

Επί των έργων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου.

Οι υποψήφιοι με μειωμένη οπτική οξύτητα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω πρέπει να παραδώσουν απτικά έργα από διάφορα υλικά.

Τα απαιτούμενα υλικά μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι χρώματα- τα υλικά των απτικών έργων για τους τυφλούς με μειωμένη οπτική οξύτητα προσκομίζονται από το υποψήφιο.

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις