ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος στη Συνεδρίασή της αριθμός 260/15-4-2020, αφού έλαβε υπόψη της,  τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 τεύχος Α΄), του άρθρου 74 παρ. 3 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τεύχος Α΄) και την Υ.Α. αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013 (ΦΕΚ 3185 τεύχος Β΄) «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Αποφάσισε οι πτυχιούχοι (ΑΕΙ και ΤΕΙ) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργεί το Τμήμα μας θα εξετασθούν στα παρακάτω τρία (3) μαθήματα

1)Ζωγραφική Ι (Σχέδιο)

2)Ζωγραφική ΙΙ (Χρώμα) και

3)Ιστορία της Τέχνης

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα σταλούν μόνο με Υπηρεσία Ταχυμεταφορών (Courier), 

με σχετική εξουσιοδότηση από τον υποψήφιο για την κατάθεση των δικαιολογητικών στη Διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

από 2-16 Νοεμβρίου 2020 και είναι

  1. Έντυπη αίτηση που βρίσκεται συνημμένη
  2. Αντίγραφο πτυχίου με ακριβή βαθμό πτυχίου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφό του
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  4. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

Το ποσοστό εισαγωγής ανέρχεται στο 12% επί του αριθμού των εισακτέων.

Ύλη εξετάσεων

Για το μάθημα της Ζωγραφικής Ι (Σχέδιο), είναι σχετική με  θέμα που τοποθετείται και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν και να παραδώσουν ένα (1) Σχέδιο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.

Για το μάθημα της Ζωγραφικής ΙΙ (Χρώμα), είναι σχετική με  θέμα που τοποθετείται και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν και να παραδώσουν ένα (1) Ζωγραφικό έργο  σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών, με χρώμα εκτός από χρωστικές λαδιού.

 

Η ύλη του μαθήματος Ιστορία της Τέχνης είναι :

Αρχαία Ελληνική Τέχνη

Αναγέννηση και Μπαρόκ (15ος-17ος αι.)

Νεοκλασικισμός (18ος αι.)

Ο 19ος αιώνας στην Ευρώπη

Οι πρωτοπορίες του α’ μισού του 20ου αι. 

Τα κινήματα της σύγχρονης τέχνης από τη λήξη του Β. Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι το 1970

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κοκορού – Αλευρά Γεωργία, η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας (1050- 50 π.Χ.), εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1995.

Πλάντζος Δημήτρης, Ελληνική Τέχνη και Αρχαιολογία, εκδόσεις Καπόν, Αθήνα, 2011.

Argan Giulio Carlo, Η μοντέρνα τέχνη 1770-1970, μτφρ. Λίνα Παπαδημήτρη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2018.

Gombrich, E.H., Το Χρονικό της Τέχνης, μτφρ. Λίνα Κάσδαγλη, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1994.

 

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Θέρμη και Σταυρούπολη  με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ιστορία της Τέχνης Τρίτη  1-12-2020  και ώρα 10:00 έως 13:00, στην αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων,  στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Θέρμη απέναντι από τον οικισμό Λήδα Μαρία

Ζωγραφική Ι (Σχέδιο), Τετάρτη 2-12-2020 και ώρα 10:00 έως 15:00, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην οδό Ικονίου 1  Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη 

Ζωγραφική ΙΙ (Χρώμα), Πέμπτη 3-12-2020  και ώρα 10:00 έως 15:00, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην οδό Ικονίου 1  Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη. 

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις