ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις των κατατακτηρίων μετά την αναστολή  τους θα διενεργηθούν από την 24η έως την 26η Μαΐου 2021, ύστερα από την απόφαση 48918/Ζ1 (ΦΕΚ 1818Β/29.4.2021) του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιου για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης. Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/ 31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης,

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους τον Νοέμβριο μπορούν να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος, έχοντας μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Θέρμη και Σταυρούπολη  με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ιστορία της Τέχνης Δευτέρα 24-5-2021 και ώρα 10:00 έως 13:00, στην αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων,  στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Θέρμη απέναντι από τον οικισμό Λήδα Μαρία

Ζωγραφική Ι (Σχέδιο), Τρίτη 25-5-2021  και ώρα 10:00 έως 15:00, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην οδό Ικονίου 1  Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη 

Ζωγραφική ΙΙ (Χρώμα), Τετάρτη 26-5-2021  και ώρα 10:00 έως 15:00, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην οδό Ικονίου 1  Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη. 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή κατόχων πτυχίου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές των Α.Ε.Ι., πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού. Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια των κατατακτήριων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση(Β΄3707), και εξειδικεύονται ακολούθως:

α) υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, τόσο από τους εξεταζόμενους, όσο και από τους επιτηρητές,

β) οργάνωση των κατατακτήριων εξετάσεων με τη χρήση περισσότερων αμφιθεάτρων/αιθουσών και με ανώτατο όριο συμμετοχής έως τον αριθμό των πενήντα (50) εξεταζομένων ανά αμφιθέατρο/αίθουσα,

γ) επιμελής καθαρισμός όλων των χώρων διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων,

δ) τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής από όλους τους συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις (σχολαστικός καθαρισμός χεριών, χρήση αντισηπτικού κ.λπ.), όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας.

 

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις