Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Tα δικαιολογητικά των Κυπρίων για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος

α) Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά των Κυπρίων για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος (εισοδήματα: φορολογικές βεβαίωσεις γονέων, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας δικαιούχου, περιουσιακά στοιχεία:πιστοποιητικό  ακίνητης ιδιοκτησίας από το Παγκύπριο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (δικαιούχος φοιτητής και γονείς) και όχι βεβαίωση από τον κοινοτάρχη για τα τ.μ.,μαζί με την υπεύθυνη δήλωση που θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, θα κατατίθενται σε πρωτότυπη μορφή, με apostilleή θεώρηση από τη διπλωματική αρχή της Κύπρου. 

 

       

       Τα δικαιολογητικά των Ελλήνων υπηκόων

       θα πρέπει να είναι καθαρά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.  

 

 

Mε εκτίμηση

Νατάσα Αγγελοπούλου

Τμήμα σπουδών

Τηλ: 2310 995132