Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, από τα έσοδα της κληρονομίας Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου, Αριθ.πρωτ. 5823/1-11-17

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, από τα έσοδα της κληρονομίας Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου, Αριθ.πρωτ. 5823/1-11-17
Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 5823/1-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Kληροδοτημάτων , σχετικά με Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου.
Συνημμένα έγγραφα δύο (2).