Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανταποδοτικές Υποτροφίες 2018

Σε εφαρμογή του Ν.4009/2011 (άρθρο 54, παρ. 2) και ύστερα από κοινή εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών και της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ, η οποία εγκρίθηκε στη συνεδρίαση με αρ. 2951/29.11.2017 της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιό μας χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 ανταποδοτικές υποτροφίες σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τέχμών, με την προϋπόθεση ότι αντίστοιχο κονδύλιο θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΑΠΘ για το έτος 2018.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να συμμετέχουν με φυσική παρουσία σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται σε χώρους εκπαίδευσης, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες του Τμήματος φοίτησής τους, καθώς και σε μονάδες εκπαίδευσης ή έρευνας (πχ εργαστήρια, κλινικές και βιβλιοθήκες), αλλά όχι σε πρόσωπα.

Συνολικά καλύπτεται χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος και Νοέμβριος 2018), ενώ η αντιμισθία ανέρχεται στο ποσό των οκτώ (8) ευρώ ανά ώρα (συμπεριλαμβανομένου και του φόρου κράτησης), με δεκαπέντε (15) ώρες παρουσίας μηνιαίως για τους προπτυχιακούς/-ές.

Η θέση των προπτυχιακών υποτρόφων για το Τμήμα μας είναι μία  (1) θέση όπως ορίστηκε από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ

Για τους/τις προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, οι υποψήφιοι/-ες να φοιτούν στο Ε' ή Ζ' εξάμηνο σπουδών (Σχολές/Τμήματα 5ετούς φοίτησης) και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα δύο τρίτα (2/3) των μαθημάτων του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καταθέτουν αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία, από 11 έως 26 Ιανουαρίου 2018  

Η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις αιτήσεις των φοιτητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, με συγκεκριμένο αλγόριθμο και ορίζει:

1) την εκπαιδευτική/ερευνητική μονάδα που θα τοποθετηθεί,

2) το ακριβές αντικείμενο της απασχόλησής του, και

3) τους υποψηφίους (τακτικούς και αναπληρωματικούς) με τη σειρά που κατατάχθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη:

α)τον βαθμό επίδοσης και τον αριθμό μαθημάτων που εξετάσθηκαν,

β)το οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο),

γ)τους κοινωνικούς ή οικογενειακούς λόγους που επικαλούνται, και

δ)το ατομικό εισόδημα (φορολογητέο).

Η τελική επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών, η οποία και εισηγείται την έγκριση των δικαιούχων στη Σύγκλητο του ΑΠΘ.