Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 2

                                                                                                                         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου Ζωγραφικής 2

του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017 τ.Α’)

Προκηρύσσουμε την εκλογή Διευθυντή του  Εργαστηρίου Ζωγραφικής 2, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τριετή θητεία.

Η εκλογή θα διεξαχθεί την 6η Ιουνίου, 2018 και ώρα 09:30 έως 12:00, στην αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων, στην Θέρμη, έναντι οικισμού Λήδα Μαρία. 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι μέλος Δ.Ε.Π αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στην Ακαδημαϊκή Μονάδα στην οποία ανήκει το Εργαστήριο.

Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής με δυνατότητα επανεκλογής.

Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου ΑΕΙ.

Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι, όσοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης, (από 17 έως και 27 Μαiου 2018) υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή.

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή του Διευθυντή του Εργαστηρίου απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ, της οικείας Ακαδημαϊκής Μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο, εν προκειμένω, της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος

                                                                                                                            Γεώργιος Διβάρης

                                                                                                                              Καθηγητής

* (Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και παραμένει στο Αρχείο του Τμήματος