Συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων, με τους αναπληρωτές τους, των μελών (Ε.Τ.Ε.Π.) (Ε.ΔΙ.Π.) (ΕΕΠ) του ΑΠΘ, στη Συνέλευση του Τμήματος

Θέμα: «Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ΑΠΘ, στη Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ»

ΠΡΑΞΗ

Ο Πρόεδρος του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ

Έχοντας υπόψη:

α)Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α')

β)Το άρθρο 9,παρ.3 της αριθμ.πρωτ.153348/Ζ1/15-9-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β'),

γ) Το άρθρο 10, παρ.2 της τροποποιητικής με αριθμ.153348/Ζ1/15-9-2017 (αριθμ.Β.Προτ.191014/Ζ1/7- 11-2017,ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β') Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί τριμελή εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη οικείας κατηγορίας προσωπικού, με τους αναπληρωτές τους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

να ορίσει ως τακτικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής, για τη διενέργεια εκλογών, που αφορούν στην ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ΑΠΘ, στη Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ, τους κ.κ.:

α/α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία

Τμήμα

1.

Στράτος Κουτράκης

Ε.Τ.Ε.Π.

Τμήμα Θεάτρου

2.

Σωτήρης Προέδρου

Ε.Τ.Ε.Π.

Τμήμα Θεάτρου

3.

Δέσποινα Αθανασιάδου

Ε.Τ.Ε.Π.

Τμήμα Θεάτρου

και ως αναπληρωματικά μέλη τους κ.κ.:

α/α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία

Τμήμα

1.

Δημήτρης Παπαζαχαρίας

Ε.Τ.Ε.Π.

Τμήμα Θεάτρου

2.

Βακατάρη Αναστασία

Ε.Τ.Ε.Π.

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

3.

Χριστοδούλου Γεώργιος

Ε.Τ.Ε.Π.

Τμήμα Μέσων μαζικής Ενημέρωσης

Ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής αναδεικνύεται με κλήρωση μεταξύ των μελών της, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 της αριθμ.πρωτ.153348/Ζ1/15-9-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η ανωτέρω επιτροπή, αφού παραλάβει τις αιτήσεις των υποψηφίων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της και με την επιμέλεια της αναρτάται ο πίνακας των υποψηφίων σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 14 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη, στον προθάλαμο της Γραμματείας της Κοσμητείας, της Σχολής Καλών Τεχνών(1ος όροφος προέκταση κτιρίου Διοίκησης), από 10.00 π.μ. μέχρι 12.00 μ. σύμφωνα με την προκήρυξη.

 


 

Θέμα: «Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του ΑΠΘ, στη Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ».

ΠΡΑΞΗ

Ο Πρόεδρος του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ

Έχοντας υπόψη:

α)Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α')

β)Το άρθρο 9,παρ.3 της αριθμ.πρωτ.153348/Ζ1/15-9-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β'),

γ) Το άρθρο 10, παρ.2 της τροποποιητικής με αριθμ.153348/Ζ1/15-9-2017 (αριθμ.Β.Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017,ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β') Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί τριμελή εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη οικείας κατηγορίας προσωπικού, με τους αναπληρωτές τους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

να ορίσει ως τακτικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής, για τη διενέργεια εκλογών, που αφορούν στην ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του ΑΠΘ, στη Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ, τους κ.κ.:

α/α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία

Τμήμα

1.

Παπαγεωργίου Νικόλαος

Ε.ΔΙ.Π.

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

2.

Δαφιώτης Παναγιώτης

Ε.ΔΙ.Π.

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

3.

Χαλβατζή Μαρία

Ε.ΔΙ.Π.

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

και ως αναπληρωματικά μέλη τους κ.κ.:

α/α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία

Τμήμα

1.

Παπαδοπούλου Δήμητρα

Ε.ΔΙ.Π.

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

2.

Βελώνη Σταυρούλα

Ε.ΔΙ.Π.

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

3.

Γούναρης Κωνσταντίνος

Ε.ΔΙ.Π.

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής αναδεικνύεται με κλήρωση μεταξύ των μελών της, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 της αριθμ.πρωτ.153348/Ζ1/15-9-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, "Ερευνας και Θρησκευμάτων.

Η ανωτέρω επιτροπή, αφού παραλάβει τις αιτήσεις των υποψηφίων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της και με την επιμέλεια της αναρτάται ο πίνακας των υποψηφίων σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 14 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη, στον προθάλαμο της Γραμματείας της Κοσμητείας, της Σχολής Καλών Τεχνών(1ος όροφος προέκταση κτιρίου Διοίκησης), από 10.00 π.μ. μέχρι 12.00 μ. σύμφωνα με την προκήρυξη.

 


Θέμα: «Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του ΑΠΘ, στη Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ».

ΠΡΑΞΗ

Ο Πρόεδρος του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ

Έχοντας υπόψη:

α)Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ.Α')

β)Το άρθρο 9,παρ.3 της αριθμ.πρωτ.153348/Ζ1/15-9-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β'),

γ) Το άρθρο 10, παρ.2 της τροποποιητικής με αριθμ.153348/Ζ1/15-9-2017 (αριθμ.Β.Προτ.191014/Ζ1/7- 11-2017,ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β') Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί τριμελή εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη οικείας κατηγορίας προσωπικού, με τους αναπληρωτές τους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

να ορίσει ως τακτικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής, για τη διενέργεια εκλογών, που αφορούν στην ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του ΑΠΘ, στη Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ, τους κ.κ.:

α/α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία

Τμήμα

1.

Αβραμίδης βασίλειος

Ε.Ε.Π.

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

2.

Πανουσάκης Σωτήριος

Ε.Ε.Π.

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

3.

Παναγιωτάκης Σταύρος

Ε.Ε.Π.

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

και ως αναπληρωματικά μέλη τους κ.κ.:

α/α

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία

Τμήμα

1.

Φραγκουλίδου Ουρανία

Ε.Ε.Π.

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

2.

Θεοφυλάκτου Ελένη

Ε.Ε.Π.

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

3.

Ολυμπία Σιδερίδου

Ε.Ε.Π.

Τμήμα Θεάτρου

Ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής αναδεικνύεται με κλήρωση μεταξύ των μελών της, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 της αριθμ.πρωτ.153348/Ζ1/15-9-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η ανωτέρω επιτροπή, αφού παραλάβει τις αιτήσεις των υποψηφίων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της και με την επιμέλεια της αναρτάται ο πίνακας των υποψηφίων σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 14 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη, στον προθάλαμο της Γραμματείας της Κοσμητείας, της Σχολής Καλών Τεχνών(1ος όροφος προέκταση κτιρίου Διοίκησης), από 10.00 π.μ. μέχρι 12.00 μ. σύμφωνα με την προκήρυξη.