ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Θεσσαλονίκη  11-6-2018

Αριθμ. Πρωτ    1215

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ–

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΑΠΘ,

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ , ΤΟΥ ΑΠΘ.

ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 1-09-2018 ΕΩΣ 31-8-2018

Απόφαση

για την ανακήρυξη των υποψηφίων  για την  ανάδειξη εκπροσώπου και του αναπληρωτή του των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ΑΠΘ στη Συνέλευση  του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα  11 Ιουνίου  2018  και ώρα 12:30  οι κάτωθι κ.κ.:

Κουτράκης Ευστράτιος μέλος Ε.Τ.Ε.Π., Προέδρου Σωτήριος  μέλος Ε.Τ.Ε.Π. και Αθανασιάδου Δέσποινα, μέλος Ε.Τ.Ε.Π., που οριστήκαμε με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των εκλογών με σκοπό  την ανάδειξη εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ΑΠΘ στη Συνέλευση του Τμήματος που θα διενεργηθούν την  14η  Ιουνίου 2018 και εξ αναβολής την 15η Ιουνίου 2018, συγκεντρωθήκαμε στην  Γραμματεία του Τμήματος,  και έχοντας υπόψη:

Την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1106/23-5-2018, ΑΔΑ 6Ν9Ω46Ψ8ΧΒ-ΓΑ8,προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου και του αναπληρωτή του των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

Το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έληξε την 7η /06/2018.

Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις  υποψηφιοτήτων των κυρίων Γιαννουχαηλίδη Γεωργίου και Σκριάπα Ευθυμίου και την υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους    κώλυμα εκλογιμότητας

Τις διατάξεις του άρθρου 29του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τευ. Α΄) και τις ΥΑ. Αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017  σχετικά με τον Τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι

Γνωστοποιούμε στο εκλογικό σώμα του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.  ότι οι υποψήφιοι για τη για την  ανάδειξη εκπροσώπου και του αναπληρωτή του των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ΑΠΘ στη Συνέλευση  του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ   είναι  οι κύριοι Γιαννουχαηλίδης Γεώργιος και Σκριάπας Ευθύμιος

Τα μέλη

 

Κουτράκης Ευστράτιος μέλος Ε.Τ.Ε.Π.,

 

Προέδρου Σωτήριος  μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

 

Αθανασιάδου Δέσποινα, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.,