ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Θεσσαλονίκη  11-6-2018

Αριθμ. Πρωτ 1216

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ–

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΟΥ ΑΠΘ,

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ , ΤΟΥ ΑΠΘ.

ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 1-09-2018 ΕΩΣ 31-8-2018

Απόφαση

για την ανακήρυξη των υποψηφίων  για την  ανάδειξη εκπροσώπου και του αναπληρωτή του των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του ΑΠΘ στη Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα  11 Ιουνίου  2018  και ώρα 12:30  οι κάτωθι κ.κ.:

Δαφιώτης παναγιώτης μέλος Ε.ΔΙ.Π., Παπαγεωργίου Νικόλαος μέλος Ε.ΔΙ.Π και Χαλβατζή Μαρία, μέλος Ε.ΔΙ.Π. που οριστήκαμε με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των εκλογών με σκοπό  την ανάδειξη εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του ΑΠΘ στη Συνέλευση του Τμήματος που θα διενεργηθούν την  14η  Ιουνίου 2018 και εξ αναβολής την 15η Ιουνίου 2018, συγκεντρωθήκαμε στην  Γραμματεία του Τμήματος,  και έχοντας υπόψη:

Την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1105/23-5-2018, ΑΔΑ 6ΡΓ046Ψ8ΧΒ-0ΔΘ ,προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου και του αναπληρωτή του των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)στη Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

Το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έληξε την 7η /06/2018.

Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις  υποψηφιοτήτων των κυρίων Τρανού τριαντάφυλλου και Μαρτζοπούλου Αλίκης και την υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους    κώλυμα εκλογιμότητας

Τις διατάξεις του άρθρου 29του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τευ. Α΄) και τις ΥΑ. Αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 σχετικά με τον Τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι

Γνωστοποιούμε στο εκλογικό σώμα του Τμήματος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.  ότι οι υποψήφιοι για τη για την  ανάδειξη εκπροσώπου και του αναπληρωτή του των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του ΑΠΘ στη Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ   είναι  οι κύριοι Τρανός Τριαντάφυλλος και Μαρτζοπούλου Αλίκη.

 

Δαφιώτης Παναγιώτης μέλος Ε.ΔΙ.Π.,

Παπαγεωργίου Νικόλαος, μέλος ΕΔΙ.Π

Χαλβατζή Μαρία,  μέλος Ε.Ε.Π.