Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος ότι η υποβολή αιτήσεων αλλαγής Κατεύθυνσης θα γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου.