Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018-2019

Η Συνέλευση του Τμήματος στη Συνεδρίασή της αριθμός 232/14-5-2018, αφού έλαβε υπόψη της,  τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 τεύχος Α΄), του άρθρου 74 παρ. 3 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τεύχος Α΄) και την Υ.Α. αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013 (ΦΕΚ 3185 τεύχος Β΄) «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Αποφάσισε

Οι πτυχιούχοι (ΑΕΙ και ΤΕΙ) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργεί το Τμήμα μας θα εξετασθούν στα παρακάτω τρία (3) μαθήματα

1)Ζωγραφική Ι (Σχέδιο)

2)Ζωγραφική ΙΙ (Χρώμα) και

3)Ιστορία της Τέχνης

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 1-15 Νοεμβρίου 2018 και είναι

  1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από το Τμήμα
  2. Αντίγραφο πτυχίου με ακριβή βαθμού πτυχίου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφό του
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  4. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

Το ποσοστό εισαγωγής ανέρχεται στο 12% επί του αριθμού των εισακτέων ( οι εισακτέοι έχουν ορισθεί στους 127)

Ύλη εξετάσεων

Για το μάθημα της Ζωγραφικής Ι (Σχέδιο), είναι σχετική με  θέμα που τοποθετείται και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν και να παραδώσουν ένα (1) Σχέδιο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.

Για το μάθημα της Ζωγραφικής ΙΙ (Χρώμα), είναι σχετική με  θέμα που τοποθετείται και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν και να παραδώσουν ένα (1) Ζωγραφικό έργο  σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών, με χρώμα εκτός από χρωστικές λαδιού.

 Η ύλη του μαθήματος Ιστορία της Τέχνης είναι :

Αρχαία Ελληνική Τέχνη

Ο 19ος αιώνας στην Ευρώπη

Ο θρίαμβος του Μοντέρνου. Τα πρώτα 50 χρόνια του 20ου αιώνα

Τα κινήματα της σύγχρονης τέχνης από τη λήξη του Β. Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι το 1970

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γ. Κοκορού – Αλευρά, η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας (1050- 50 π.Χ.) εκδόσεις Καρδαμίτσα Αθήνα 1995.

Δ. Πλάντζος Ελληνική Τέχνη και Αρχαιολογία, εκδόσεις Καπόν Αθήνα 2011

Από το βιβλίο Ernst Gombrich,  Το Χρονικό της Τέχνης εκφ. Μορφ. Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης τα ακόλουθα κεφάλαια:

24. Τομή στη Παράδοση

25. Διαρκής Επανάσταση

26. Αναζητώντας Νέα Πρότυπα

27. Η Πειραματική Τέχνη

28. Χρονικό Δίχως Τέλος

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Θέρμη και Σταυρούπολη  με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ιστορία της Τέχνης Δευτέρα 3 -12-2018  και ώρα 10:00 έως 13:00, στην αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων,  κτήριο Thomas στη Θέρμη.

Ζωγραφική Ι (Σχέδιο), Τρίτη 4 -12-2018 και ώρα 10:00 έως 15:00, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Σταυρούπολη.

Ζωγραφική ΙΙ (Χρώμα), Τετάρτη 5-12-2018  και ώρα 10:00 έως 15:00, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Σταυρούπολη