Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σας γνωστοποιούμε ότι η οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιώντων φοιτητών του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 22 έως 25  Οκτωβρίου 2018. Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρουσιάσουν τις διπλωματικές τους εργασίες να υποβάλουν την Αίτηση Διπλωματικής Εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος από την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου ΄έως την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, για να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος των μαθημάτων στα οποία πρέπει να έχουνεπιτύχει προκειμένου να έχουν το δικαίωμα της  παρουσίασής της.