Τελευταίες Ανακοινώσεις

Πραγματοποίηση τριών νέων Διατμηματικών μαθημάτων στο Εαρινό εξάμηνο 2019

Πραγματοποίηση τριών νέων Διατμηματικών μαθημάτων στο Εαρινό εξάμηνο 2019

Η αίτηση γίνεται μέσα από τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που βρίσκεται στην ιστοσελίδα με τις ανακοινώσεις του Κέντρου, http://www.lance.auth.gr/el/center_announcements.

Από τη Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ.
τηλ.: 2310 995165
www.lance.auth.gr

Τμήματα Ιταλικών εδώ

Τμήματα Γαλλικών εδώ

Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινόεξάμηνο 2019, σε φοιτητές/ήτριες του Α.Π.Θ.πουενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε γερμανόφωνα πανεπιστήμια, το μάθημα «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα»-AcademicWritingintheGermanlanguage(κωδικός: ΓΕΡΜ-ΑΚΑΔ)(απόφαση ΓΣ αριθμ.15/29-1-2019).

Περιγραφή μαθήματος και στόχοι

Στο μάθημα διδάσκονται οι βασικοί κανόνες, οι τεχνικές γραφής και τα γλωσσικά μέσα που απαιτούνται με στόχο τη συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα. Παρουσιάζονται ο στόχος, οι αρχές της επιστημονικής γραφής, τα είδη κειμένων και η χρήση παραθεμάτων και βιβλιογραφικών παραπομπών. Επίσης,παρουσιάζονται και επεξηγούνται τα στάδια οργάνωσης, σχεδιασμού και δομής της εργασίας ως προς το περιεχόμενο, τη μορφή και το ύφος.Θα γίνονται πρακτικές ασκήσεις.Οι στόχοι του μαθήματος είναι:η εξοικείωση με μεθόδους και τεχνικές γραφής ακαδημαϊκών εργασιώνανά επιστημονικόπεδίοκαιη ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής γραπτού επιστημονικού λόγου στη γερμανική γλώσσα.Πληροφορίες για το μάθημα

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς,μεταπτυχιακούς φοιτητέςκαι υποψήφιους διδάκτορεςόλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκηςπου δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Προσφέρεται το εαρινό εξάμηνο 2019και θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες)κατά το διάστημα20/02/2019-24/5/2019,Τετάρτη 17:30-19:45στην αίθουσα E11(1οςόροφος της Σχολής Θετικών Επιστημών)από τη διδάσκουσα Δρ. Αγνή Δάφφα, ΕΕΠ ΚΔΞΓ. Σημειώνεται ότι στο μάθημα δεν θα διδαχθεί η γερμανική ειδική ορολογία των διαφόρων επιστημονικών πεδίων.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι η γνώση της γερμανικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη και ανελλιπής(τουλάχιστον το 80% των συνολικών ωρών παρακολούθησης). Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Η αξιολόγηση επίδοσης του μαθήματος θα γίνεται με γραπτές εργασίεςκατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.Όσοι φοιτητές/ήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική onlineαίτηση, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο του ΚΔΞΓ http://www.lance.auth.gr(στις ανακοινώσεις).Θα επιλεγούν 35φοιτητές/ήτριεςμε σειρά προτεραιότητας.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έωςτη Δευτέρα 18Φεβρουαρίου2019και ώρα 12:00 .

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης και είναι εκπρόθεσμες. Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας την Τρίτη 19/02/2019.Όσοι/ες επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν στη διδάσκουσα την πρώτη ημέρα του προγράμματος αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.

Από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών