Έκδοση Ιntegrated Μaster

Γνωστοποιείται στους αποφοίτους του τμήματος που επιθυμούν να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος «Πιστοποιητικό ισοδυναμίας ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)»

θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στη Γραμματεία ή μέσω ΚΕΠ που να συνοδεύεται με απόδειξη στο όνομά τους καταβολής 6 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό 5272 041 780 361.

Το πιστοποιητικό θα αποστέλλεται στο ΚΕΠ ταχυδρομικά.

FaxΤμήματος 2310 995067

ΑΙΤΗΣΗ

Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου Ιntegrated Μasterδημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 496/20-2-2019 τ. Β΄ Αριθμ. 18644/Ζ1 «Υπαγωγή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄)» και αναφέρει …. «Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων».