Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Δημήτριος Ζουρούδης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Dimitrios Zouroudis
Associate Professor

Γνωστικό Αντικείμενο: Ζωγραφική
2o Εργαστήριο Ζωγραφικής


Βιογραφικό (el)

Curriculum Vitae (en)