ΣΠΟΥΔΕΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Διδακτορικά

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μία φορά το χρόνο, κάθε Οκτώβριο.

Ειδικές ρυθμίσεις:
Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ελληνικών ή ομοταγών ξένων Α.Ε.Ι., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο δεν είναι συναφές με την Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, εφόσον επιλεγούν, πρέπει να παρακολουθήσουν δύο (2) Εξάμηνα θεωρητικών σπουδών (στα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας της Τέχνης και Αισθητικής από το πρόγραμμα του Τμήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν βαθμολογηθεί τουλάχιστον με επτά (7).

Υποψήφιοι προερχόμενοι από καλλιτεχνικούς κλάδους σπουδών οφείλουν να υποβάλλουν προ της επιλογής τους αναλυτική έκθεση σχετικά με το θέμα της διατριβής που θα εκπονήσουν καθώς και τη βασική βιβλιογραφία τουλάχιστον σε δέκα (10) δακτυλογραφημένες σελίδες.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Μετά την επιλογή των υποψηφίων η Γ.Σ.Ε..Σ. ορίζει για κάθε υποψήφιο Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. ένα από τα οποία ορίζεται ως επιβλέπων και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος. Οι άλλοι δύο μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή άλλου Α.Ε.Ι.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο καθορίζει το θέμα της Διατριβής. Η περαιτέρω διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν.2083/ 92 οι οποίες έχουν ως εξής:
1. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος.
2. Ο υποψήφιος στο τέλος κάθε χρόνου υποβάλει έκθεση προόδου στη Συμβουλευτική Επιτροπή. Η Συμβουλευτική Επιτροπή ανακοινώνει την έκθεση του υποψηφίου μαζί με την έκθεση προόδου αποφασίζεται αν ο υποψήφιος θα συνεχίσει την προετοιμασία της διατριβής ή αν θα τη διακόψει.