ΣΠΟΥΔΕΣ


 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα»

Mε τον τίτλο «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα» ξεκίνησε να λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20ένα Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο οποίο συμμετέχουν το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων, αποτελείται από δύο ειδικεύσεις - κατευθύνσεις, μία καλλιτεχνική με τίτλο «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές», και μία θεωρητική – επιστημονική με τίτλο «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης»

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και καλλιτεχνικής έρευνας και η παραγωγή νέας διεπιστημονικής γνώσης στο πεδίο «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα».

Επιστημονικός σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση, (α) της έρευνας για τις καλλιτεχνικές πρακτικές στο πλαίσιο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, (β) του ρόλου της εικαστικής δημιουργίας στη δημόσια σφαίρα στο πλαίσιο των Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, και (γ) της εναργούς διασύνδεσης των δύο παραπάνω διαστάσεων.

Οι παραπάνω σκοποί επιτυγχάνονται με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών σε δύο ειδικεύσεις:

Α. «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές»

Η ειδίκευση Καλλιτεχνικές Δράσεις και Πρακτικές αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις νέες προκλήσεις της δημιουργίας στη δημόσια σφαίρα και το δημόσιο χώρο, ερευνώντας κριτικά το ρόλο της τέχνης και τις πρακτικές της. Επιχειρεί, παράλληλα με την μορφοπλαστική και την εννοιολογική εμβάθυνση του εικαστικού έργου, τις νέες μορφές καλλιτεχνικών δράσεων και πρακτικών που συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την τεκμηρίωση, την παρέμβαση, τη συμμετοχή, τη συλλογική δράση, και ενδεχομένως τις κατασκευές, τα εικονικά περιβάλλοντα κ.ά.. Εξερευνά τη σχέση της εικαστικής δημιουργίας με την πολιτική, με στόχο την άρθρωση μίας διεπιστημονικής προσέγγισης στην τέχνη που θα προετοιμάσει τους καλλιτέχνες να εργαστούν στην ευρύτερη δημόσια σφαίρα με κριτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Β. «Ιστορική, Πολιτική και Ερμηνευτική Διερεύνηση της Τέχνης»

Η ειδίκευση Ιστορική, Πολιτική και Ερμηνευτική Διερεύνηση της Τέχνης αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές με την μεγάλη και γόνιμη παράδοση ανάλυσης και ερμηνείας του καλλιτεχνικού φαινομένου από τη σκοπιά της ιστορίας, των κοινωνικών και των πολιτικών επιστημών. Επιστρατεύει τόσο εδραιωμένες όσο και καινοτόμες προσεγγίσεις, από την ιστορία της τέχνης και την αισθητική μέχρι την πολιτική οικονομία του καλλιτεχνικού πεδίου και την σύγχρονη φιλοσοφική θεώρηση των σχέσεων τέχνης και πολιτικής. Με βάση αυτό το πολύμορφο υλικό, επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του ΔΠΜΣ τα απαραίτητα ερευνητικά εργαλεία και τις μεθόδους, ούτως ώστε να καταστούν ικανοί/ές να ερευνούν αυτοδύναμα και πρωτότυπα τις κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις των καλλιτεχνικών πρακτικών και την λειτουργία τους στην δημοκρατική δημόσια σφαίρα.

Εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα»

Η εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα» γίνεται κάθε δύο χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες για την εισδοχή υποψηφίων φοιτητών δείτε στο συνημμένα αρχεία της ιστοσελίδας. Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη του μεταπτυχιακού, την αίτηση, καθώς και τον κανονισμό σπουδών.

 

 

 

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις