ΣΠΟΥΔΕΣ

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
διάρκειας 10 εξαμήνων και 300 πιστωτικών μονάδων (ECTS)
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. ολοκληρώνεται σε δέκα εξάμηνα και οδηγεί σε ενιαίο πτυχίο 1ου και 2ου Κύκλου Σπουδών με αναγραφή της Κατεύθυνσης.
Οι Κατευθύνσεις είναι τρεις: 1. Ζωγραφική 2. Γλυπτική και 3. Χαρακτική
Προκειμένου να χαρακτηριστεί η Κατεύθυνση του πτυχίου, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει διανύσει σε αυτήν τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα των προπτυχιακών του/της σπουδών.
Ο/Η φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις προπτυχιακές του σπουδές των δέκα εξαμήνων εκπονώντας την διπλωματική του Εργασία στην κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει.
Το πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών και αναγράφει εκτός από το βαθμό της αποφοίτησης και τον βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας.

Πίνακας Μαθημάτων και ECTS ανά Κατεύθυνση και ανά Εξάμηνο

1. Κατεύθυνση Ζωγραφικής

Πρώτο Εξάμηνο (I)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΖΩ1

Ζωγραφική I

12

2. ΥΚΣΧ1

Σχέδιο I

5

3. ΥΚΧΑ1

Στοιχεία Χαρακτικής I

3

4. ΥΚΣΓ1

Στοιχεία Γλυπτικής

3

5. ΥΘΑ1

Ιστορία της Τέχνης Ι - Αρχαιότητα

2

6. ΥΘΘΧ1

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής I

2

7. ΥKΓΑ1

Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου - Γραμμικό Σχέδιο I

3

ΣΥΝΟΛΟ

30


Δεύτερο Εξάμηνο (II)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΖΩ2

Ζωγραφική II

13

2. ΥΚΣΧ2

Σχέδιο II

5

3. ΥΚΧΑ2

Στοιχεία Χαρακτικής II

3

4. ΥΘΒ2

Ιστορία της Τέχνης ΙΙ - Βυζάντιο

2

5. ΥΘΘΧ2

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής II

2

6. ΥΚΓΑ2

Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου - Γραμμικό Σχέδιο II

3

7. ΥΘΑΞΓ1, ΥΘΒΞΓ1, ΥΘΓΞΓ1

Ξένη Γλώσσα-Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) I

2

ΣΥΝΟΛΟ

30


Τρίτο Εξάμηνο (IΙI)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΖΩ3

Ζωγραφική III

17

2. ΥΚΦΩ3

Φωτογραφία - Οπτική Επικοινωνία I

3

3. ΥΘΝΣΤ1

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης I

3

4. ΥΘΘΧ3

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής III

2

5. ΥΘΑΞΓ2, ΥΘΒΞΓ2, ΥΘΓΞΓ2

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) II

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

1. ΕΚΧ3

Χαρακτική I

3

2. ΕΚΣΨΕ3

Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας I

3. ΕΚΣΚ3

Σκηνογραφία I

4. ΕΚΒΣ3

Βιομηχανικός Σχεδιασμός 1

ΣΥΝΟΛΟ

30


Τέταρτο Εξάμηνο (IV)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΖΩ4

Ζωγραφική ΙV

19

2. ΥΚΦΩ4

Φωτογραφία - Οπτική Επικοινωνία II

3

3. ΥΘΝΣΤ2

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης II

3

4. ΥΘΘΧ4

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής IV

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

1. ΕΚΧ4

Χαρακτική II

3

2. ΕΚΒΣ4

Βιομηχανικός Σχεδιασμός II

3. ΕΚΣΨΕ4

Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας II

4. ΕΚΣΚ4

Σκηνογραφία II

ΣΥΝΟΛΟ

30


Πέμπτο Εξάμηνο (V)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΖΩ5

Ζωγραφική V

22

2. ΥΘΝΣΤ3

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης III

3

3. ΥΘΑΙ5

Αισθητική I (επαναλαμβανόμενο)

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 6)

1. ΕΚΧ5

Χαρακτική III

3

2. ΕΚΦΩ5

Ειδικά Θέματα Φωτογραφίας - Κινηματογραφικές Αφηγήσεις I

3. ΕΚΣΚ5

Σκηνογραφία III

4. ΕΚΒΣ5

Βιομηχανικός Σχεδιασμός III

5. EKΨΕΔΜ5

Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Εικόνας - Διαδραστικά Μέσα Ι

6. EKΨΕΔΔ5

Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Εικόνας - Διαδίκτυο Ι

7. ΕΚΑΠΕΕ1 Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 5

ΣΥΝΟΛΟ

30


Έκτο Εξάμηνο (VI)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΖΩ6

Ζωγραφική VI

22

2. ΥΘΝΣΤ4

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης IV

3

3. ΥΘΑΙ6

Αισθητική II (επαναλαμβανόμενο)

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 6)

1. ΕΚΧ6

Χαρακτική IV

3

2. ΕΚΦΩ6

Ειδικά Θέματα Φωτογραφίας - Κινηματογραφικές Αφηγήσεις II

3. ΕΚΣΚ6

Σκηνογραφία IV

4. ΕΚΒΣ6

Βιομηχανικός Σχεδιασμός IV

5. EKΨΕΔΜ6

Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Εικόνας - Διαδραστικά Μέσα ΙΙ

6. EKΨΕΔΔ6

Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Εικόνας - Διαδίκτυο ΙΙ

7. ΕΚΓΣΕΑ2 Γενεαλογία του σώματος ως εικαστικού αντικειμένου στην περφορμανς ή εικαστική γενεαλογία της performance 6
8. ΕΚΑΠΕΕ2 Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 6

ΣΥΝΟΛΟ

30


Έβδομο Εξάμηνο (VII)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΖΩ7

Ζωγραφική VII

22

2. ΥΘΨΥ7

Ψυχολογία της Εκπαίδευσης I

2

3. ΥΘΚΝ7

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης I

2

4. ΥΘΔΤ7

Ειδική Διδακτική της Τέχνης I

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 6)

1. ΕΘΙΤ7

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης I

2

2. ΕΘΘΤ7

Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης Ι (επαναλαμβανόμενο)

3. ΕΘΤΔΠΙ 1

Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

4. ΕΘΖΑΣΕ1

Ζητήματα αντίληψης του σύγχρονου έργου τέχνης (από την πρόσληψη στην ερμηνεία)1

5. ΕΘΜΜΔΠ1

Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαχείριση Πολιτισμού και νέες τεχνολογίες

6. ΕΘΙΤ72

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2α

7. ΕΘΙΤ73

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3α

8. ΕΘΑΞΓ3, ΕΘΒΞΓ3, ΕΘΓΞΓ3

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) IΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ

30


Όγδοο Εξάμηνο (VIII)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΖΩ8

Ζωγραφική VIII

25

2. ΥΘΔΤ8

Ειδική Διδακτική της Τέχνης II (πρακτική άσκηση)

3

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 5)

1. ΕΘΙΤ8

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης II

2

2. ΕΘΘΤ8

Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης ΙI (επαναλαμβανόμενο)

3. ΕΘΠΔΘ2

Πολιτιστική Διαχείριση και Θεσμοί - Πολιτιστική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα 19ος - 20ος αιώνας

4. ΕΘΙΤ82

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2β

5. ΕΘΙΤ83

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3β

6. ΕΘΑΣΤ ΨΜ2

Αισθητική Διάσταση στη Σύγχρονη Τέχνη και τα Ψηφιακά Μέσα. Μορφές Τέχνης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Χώρο 2

7. ΕΘΑΞΓ4, ΕΘΒΞΓ4, ΕΘΓΞΓ4

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) ΙV

8. ΕΘΑΣΤ ΨΜ2 Τέχνη και Ψυχανάλυση 2
9. ΕΘΑΠΕΕ2 Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 2

ΣΥΝΟΛΟ

30


Ένατο Εξάμηνο (IX)
Υποχρεωτικό Μάθημα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΖΩ9

Διπλωματική Εργασία (Προετοιμασία)(*)

30


Δέκατο Εξάμηνο (X)
Υποχρεωτικό Μάθημα

1. ΥΚΖΩ0

Διπλωματική Εργασία (Μελέτη και Εκπόνηση)(*)

30

(*) Στο τέλος του 10ου Εξάμηνου βαθμολογείται η Διπλωματική εργασία (9ο και 10ο Εξάμηνο) από την εξεταστική επιτροπή. (Επιβλέπων καθηγητής 50% και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες καθηγητές 50%). Η επιτυχής εξέταση και η εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας είναι απαραίτητη για την περάτωση των σπουδών και την απόκτηση του πτυχίου.

ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

300

 

2. Κατεύθυνση Γλυπτικής

Πρώτο Εξάμηνο (I)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΓΛ1

Γλυπτική I

8

2. ΥΚΓΜΑ1

Γλυπτική - Μαρμαροτεχνία I

2

3. ΥΚΓΓΤ1

Γλυπτική - Γυψοτεχνία I

2

4. ΥΚΠΛΣ1

Σχέδιο - Πλαστικά Σκίτσα Ι

5

5. ΥΚΧΑ1

Στοιχεία Χαρακτικής I

3

6. ΥΚΣΖ1

Στοιχεία Ζωγραφικής Ι

3

7. ΥΘΑ1

Ιστορία της Τέχνης Ι - Αρχαιότητα

2

8. ΥΘΘΧ1

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής I

2

9. ΥΚΓΑ1

Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου - Γραμμικό Σχέδιο I

3

ΣΥΝΟΛΟ

30


Δεύτερο Εξάμηνο (II)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΓΛ2

Γλυπτική II

9

2. ΥΚΓΜΑ2

Γλυπτική - Μαρμαροτεχνία IΙ

2

3. ΥΚΓΓΤ2

Γλυπτική - Γυψοτεχνία IΙ

2

4. ΥΚΠΛΣ2

Σχέδιο - Πλαστικά Σκίτσα ΙΙ

5

5. ΥΚΧΑ2

Στοιχεία Χαρακτικής II

3

6. ΥΘΒ2

Ιστορία της Τέχνης ΙΙ - Βυζάντιο

2

7. ΥΘΘΧ2

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής II

2

8. ΥΚΓΑ2

Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου - Γραμμικό Σχέδιο II

3

9. ΥΘΑΞΓ1, ΥΘΒΞΓ1, ΥΘΓΞΓ1

Ξένη Γλώσσα-Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) I

2

ΣΥΝΟΛΟ

30


Τρίτο Εξάμηνο (IΙI)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΓΛ3

Γλυπτική III

13

2. ΥΚΓΜΑ3

Γλυπτική - Μαρμαροτεχνία III

2

3. ΥΚΓΓΤ3

Γλυπτική - Γυψοτεχνία III

2

4. ΥΚΦΩ3

Φωτογραφία - Οπτική Επικοινωνία I

3

5. ΥΘΝΣΤ1

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης I

3

6. ΥΘΘΧ3

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής III

2

7. ΥΘΑΞΓ2, ΥΘΒΞΓ2, ΥΘΓΞΓ2

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) II

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 5)

1. ΕΚΖΩ3

Ζωγραφική I

3

2. ΕΚΧ3

Χαρακτική I

3. ΕΚΣΨΕ3

Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας I

4. ΕΚΣΚ3

Σκηνογραφία I

5. ΕΚΒΣ3

Βιομηχανικός Σχεδιασμός 1

ΣΥΝΟΛΟ

30


Τέταρτο Εξάμηνο (IV)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΓΛ4

Γλυπτική IV

15

2. ΥΚΓΜΑ4

Γλυπτική - Μαρμαροτεχνία IV

2

3. ΥΚΓΓΤ4

Γλυπτική - Γυψοτεχνία IV

2

4. ΥΚΦΩ4

Φωτογραφία - Οπτική Επικοινωνία II

3

5. ΥΘΝΣΤ2

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης II

3

6. ΥΘΘΧ4

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής IV

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 5)

1. ΕΚΖΩ4

Ζωγραφική IΙ

3

2. ΕΚΧ4

Χαρακτική II

3. ΕΚΒΣ4

Βιομηχανικός Σχεδιασμός II

4. ΕΚΣΨΕ4

Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας II

5. ΕΚΣΚ4

Σκηνογραφία II

ΣΥΝΟΛΟ

30


Πέμπτο Εξάμηνο (V)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΓΛ5

Γλυπτική V

22

2. ΥΘΝΣΤ3

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης III

3

3. ΥΘΑΙ5

Αισθητική I (επαναλαμβανόμενο)

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 7)

1. ΕΚΖΩ5

Ζωγραφική IΙΙ

3

2. ΕΚΧ5

Χαρακτική III

3. ΕΚΦΩ5

Ειδικά Θέματα Φωτογραφίας - Κινηματογραφικές Αφηγήσεις I

4. ΕΚΣΚ5

Σκηνογραφία III

5. ΕΚΒΣ5

Βιομηχανικός Σχεδιασμός III

6. EKΨΕΔΜ5

Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Εικόνας - Διαδραστικά Μέσα Ι

7. EKΨΕΔΔ5

Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Εικόνας - Διαδίκτυο Ι

8. ΕΚΑΠΕΕ1 Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 5

ΣΥΝΟΛΟ

30


Έκτο Εξάμηνο (VI)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΓΛ6

Γλυπτική VI

22

2. ΥΘΝΣΤ4

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης IV

3

3. ΥΘΑΙ6

Αισθητική II (επαναλαμβανόμενο)

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 7)

1. ΕΚΖΩ6

Ζωγραφική ΙV

3

2. ΕΚΧ6

Χαρακτική IV

3. ΕΚΦΩ6

Ειδικά Θέματα Φωτογραφίας - Κινηματογραφικές Αφηγήσεις II

4. ΕΚΣΚ6

Σκηνογραφία IV

5. ΕΚΒΣ6

Βιομηχανικός Σχεδιασμός IV

6. EKΨΕΔΜ6

Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Εικόνας - Διαδραστικά Μέσα ΙΙ

7. EKΨΕΔΔ6

Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Εικόνας - Διαδίκτυο ΙΙ

8. ΕΚΓΣΕΑ2 Γενεαλογία του σώματος ως εικαστικού αντικειμένου στην περφορμανς ή εικαστική γενεαλογία της performance 6
9. ΕΚΑΠΕΕ2 Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 6

ΣΥΝΟΛΟ

30


Έβδομο Εξάμηνο (VII)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΓΛ7

Γλυπτική VII

22

2. ΥΘΨΕ7

Ψυχολογία της Εκπαίδευσης I

2

3. ΥΘΚΝ7

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης I

2

4. ΥΘΔΤ7

Ειδική Διδακτική της Τέχνης I

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 6)

1. ΕΘΙΤ7

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης I

2

2. ΕΘΘΤ7

Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης Ι (επαναλαμβανόμενο)

3. ΕΘΤΔΠΙ 1

Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

4. ΕΘΖΑΣΕ1

Ζητήματα αντίληψης του σύγχρονου έργου τέχνης (από την πρόσληψη στην ερμηνεία)1

5. ΕΘΜΜΔΠ1

Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαχείριση Πολιτισμού και νέες τεχνολογίες

6. ΕΘΙΤ72

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2α

7. ΕΘΙΤ73

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3α

8. ΕΘΑΞΓ3, ΕΘΒΞΓ3, ΕΘΓΞΓ3

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) IΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ

30


Όγδοο Εξάμηνο (VIII)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΓΛ8

ΓλυπτικήVIII

25

2. ΥΘΔΤ8

Ειδική Διδακτική της Τέχνης II (πρακτική άσκηση)

3

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 5)

1. ΕΘΙΤ8

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης II

2

2. ΕΘΘΤ8

Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης ΙI (επαναλαμβανόμενο)

3. ΕΘΠΔΘ2

Πολιτιστική Διαχείριση και Θεσμοί - Πολιτιστική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα 19ος - 20ος αιώνας

4. ΕΘΑΠΕΕ2

Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 2

5. ΕΘΙΤ82

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2β

6. ΕΘΙΤ83

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3β

7. ΕΘΑΞΓ4, ΕΘΒΞΓ4, ΕΘΓΞΓ4

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) ΙV

8. ΕΘΑΣΤ ΨΜ2 Αισθητική Διάσταση στη Σύγχρονη Τέχνη και τα Ψηφιακά Μέσα. Μορφές Τέχνης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Χώρο 2
9. ΕΘΤΨ2 Τέχνη και Ψυχανάλυση 2

ΣΥΝΟΛΟ

30

Ένατο Εξάμηνο (IX)
Υποχρεωτικό Μάθημα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1.ΥΚΓΛ9

Διπλωματική Εργασία (Προετοιμασία)(*)

30


Δέκατο Εξάμηνο (X)
Υποχρεωτικό Μάθημα

1.ΥΚΓΛ0

Διπλωματική Εργασία (Μελέτη και Εκπόνηση)(*)

30

(*) Στο τέλος του 10ου Εξάμηνου βαθμολογείται η Διπλωματική εργασία (9ο και 10ο Εξάμηνο) από την εξεταστική επιτροπή. (Επιβλέπων καθηγητής 50% και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες καθηγητές 50%). Η επιτυχής εξέταση και η εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας είναι απαραίτητη για την περάτωση των σπουδών και την απόκτηση του πτυχίου.

ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

300

 

3. Κατεύθυνση Χαρακτικής

Πρώτο Εξάμηνο (I)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΡ1

Χαρακτική I

12

2. ΥΚΣ1

Σχέδιο I

5

3. ΥΚΣΖ1

Στοιχεία Ζωγραφικής Ι

3

4. ΥΚΣΓ1

Στοιχεία Γλυπτικής

3

5. ΥΘΑ1

Ιστορία της Τέχνης Ι - Αρχαιότητα

2

6. ΥΘΘΧ1

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής I

2

7. ΥΚΓΑ1

Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου - Γραμμικό Σχέδιο I

3

ΣΥΝΟΛΟ

30


Δεύτερο Εξάμηνο (II)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΡ2

Χαρακτική II

13

2. ΥΚΣΧ2

Σχέδιο II

5

3. ΥΚΣΖ2

Στοιχεία Ζωγραφικής II

3

4. ΥΘΒ2

Ιστορία της Τέχνης ΙΙ - Βυζάντιο

2

5. ΥΘΘΧ2

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής II

2

6. ΥΚΓΑ2

Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου - Γραμμικό Σχέδιο II

2

7. ΥΘΑΞΓ1, ΥΘΒΞΓ1, ΥΘΓΞΓ1

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) I

3

ΣΥΝΟΛΟ

30


Τρίτο Εξάμηνο (IΙI)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΡ3

Χαρακτική III

17

2. ΥΚΦΩ3

Φωτογραφία - Οπτική Επικοινωνία I

3

3. ΥΘΝΣΤ1

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης I

3

4. ΥΘΘΧ3

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής III

2

5. ΥΘΑΞΓ2, ΥΘΒΞΓ2, ΥΘΓΞΓ2

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) II

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

1. ΕΚΖΩ3

Ζωγραφική I

3

2. ΕΚΣΨΕ3

Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας I

3. ΕΚΣΚ3

Σκηνογραφία I

4. ΕΚΒΣ3

Βιομηχανικός Σχεδιασμός 1

ΣΥΝΟΛΟ

30


Τέταρτο Εξάμηνο (IV)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΡ4

Χαρακτική IV

19

2. ΥΚΦΩ4

Φωτογραφία - Οπτική Επικοινωνία II

3

3. ΥΘΝΣΤ2

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης IΙ

3

4. ΥΘΘΧ4

Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής IV

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

1. ΕΚΖΩ4

Ζωγραφική II

3

2. ΕΚΒΣ4

Βιομηχανικός Σχεδιασμός II

3. ΕΚΣΨΕ4

Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας II

4. ΕΚΣΚ4

Σκηνογραφία II

ΣΥΝΟΛΟ

30


Πέμπτο Εξάμηνο (V)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΡ5

Χαρακτική V

22

2. ΥΘΝΣΤ3

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης III

3

3. ΥΘΑΙ5

Αισθητική I (επαναλαμβανόμενο)

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 6)

1. ΕΚΖΩ5

Ζωγραφική III

3

2. ΕΚΦΩ5

Ειδικά Θέματα Φωτογραφίας - Κινηματογραφικές Αφηγήσεις I

3. ΕΚΣΚ5

Σκηνογραφία III

4. ΕΚΒΣ5

Βιομηχανικός Σχεδιασμός III

5. EKΨΕΔΜ5

Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Εικόνας - Διαδραστικά Μέσα Ι

6. EKΨΕΔΔ5

Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Εικόνας - Διαδίκτυο Ι

7. ΕΚΑΠΕΕ1 Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 5

ΣΥΝΟΛΟ

30


Έκτο Εξάμηνο (VI)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΡ6

Χαρακτική VI

22

2. ΥΘΝΣΤ4

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης IV

3

3. ΥΘΑΙ6

Αισθητική II (επαναλαμβανόμενο)

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 6)

1. ΕΚΖΩ6

Ζωγραφική IV

3

2. ΕΚΦΩ6

Ειδικά Θέματα Φωτογραφίας - Κινηματογραφικές Αφηγήσεις II

3. ΕΚΣΚ6

Σκηνογραφία IV

4. ΕΚΒΣ6

Βιομηχανικός Σχεδιασμός IV

5. EKΨΕΔΜ6

Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Εικόνας - Διαδραστικά Μέσα ΙΙ

6. EKΨΕΔΔ6

Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Εικόνας - Διαδίκτυο ΙΙ

7. ΕΚΓΣΕΑ2 Γενεαλογία του σώματος ως εικαστικού αντικειμένου στην περφορμανς ή εικαστική γενεαλογία της performance 6
8. ΕΚΑΠΕΕ2 Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 6

ΣΥΝΟΛΟ

30


Έβδομο Εξάμηνο (VII)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΡ7

Χαρακτική VII

22

2. ΥΘΨΥ7

Ψυχολογία της Εκπαίδευσης I

2

3. ΥΘΚΝ7

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης I

2

4. ΥΘΔΤ7

Ειδική Διδακτική της Τέχνης I

2

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 6)

1. ΕΘΙΤ7

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης I

2

2. ΕΘΘΤ7

Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης Ι (επαναλαμβανόμενο)

3. ΕΘΤΔΠΙ 1

Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

4. ΕΘΖΑΣΕ1

Ζητήματα αντίληψης του σύγχρονου έργου τέχνης (από την πρόσληψη στην ερμηνεία)1

5. ΕΘΜΜΔΠ1

Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαχείριση Πολιτισμού και νέες τεχνολογίες

6. ΕΘΙΤ72

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2α

7. ΕΘΙΤ73

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3α

8. ΕΘΑΞΓ3, ΕΘΒΞΓ3, ΕΘΓΞΓ3

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) IΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ

30


Όγδοο Εξάμηνο (VIII)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΡ8

Χαρακτική VIII

25

2. ΥΘΔΤ8

Ειδική Διδακτική της Τέχνης II (πρακτική άσκηση)

3

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 5)

1. ΕΘΙΤ8

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης II

2

2. ΕΘΘΤ8

Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης ΙI (επαναλαμβανόμενο)

3. ΕΘΠΔΘ2

Πολιτιστική Διαχείριση και Θεσμοί - Πολιτιστική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα 19ος - 20ος αιώνας

4. ΕΘΑΠΕΕ2

Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 2

5. ΕΘΙΤ82

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2β

6. ΕΘΙΤ83

Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3β

7. ΕΘΑΞΓ4, ΕΘΒΞΓ4, ΕΘΓΞΓ4

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) ΙV

8. ΕΘΑΣΤ ΨΜ2 Αισθητική Διάσταση στη Σύγχρονη Τέχνη και τα Ψηφιακά Μέσα. Μορφές Τέχνης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Χώρο 2
9. ΕΘΤΨ2 Τέχνη και Ψυχανάλυση 2

ΣΥΝΟΛΟ

30


Ένατο Εξάμηνο (IX)
Υποχρεωτικό Μάθημα

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1. ΥΚΧΡ9

Διπλωματική Εργασία (Προετοιμασία)(*)

30


Δέκατο Εξάμηνο (X)
Υποχρεωτικό Μάθημα

1. ΥΚΧΡ0

Διπλωματική Εργασία (Μελέτη και Εκπόνηση)(*)

30

(*) Στο τέλος του 10ου Εξάμηνου βαθμολογείται η Διπλωματική εργασία (9ο και 10ο Εξάμηνο) από την εξεταστική επιτροπή. (Επιβλέπων καθηγητής 50% και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες καθηγητές 50%). Η επιτυχής εξέταση και η εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας είναι απαραίτητη για την περάτωση των σπουδών και την απόκτηση του πτυχίου.

ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ

300

Για τους εισαχθέντες από το 2014-15 και μετά ισχύει το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών ως έχει.

Αλλαγές στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

1) Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών υπολογίζονται βάσει των νέων πιστωτικών μονάδων τους (ECTS) και ως εκ τούτου το νέο πρόγραμμα σπουδών ανασυντάσσεται σύμφωνα με την καλύτερη κατανομή του φόρτου εργασίας και των ωρών διδασκαλίας.
2) Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο αλλάζει ο υπολογισμός του βαθμού του πτυχίου, του οποίου ο υπολογισμός θα προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων των βαθμολογιών του κάθε μαθήματος επί των πιστωτικών του μονάδων (ECTS). Με την νέα αυτή ρύθμιση η βαθμολογία της Διπλωματικής εργασίας αναλογεί στο 20% του βαθμού του πτυχίου, τα καλλιτεχνικά μαθήματα στο 65% και τα Θεωρητικά στο 15%
3) Τα μαθήματα των τριών κατευθύνσεων του 9ου και 10ου εξαμήνου (Ζωγραφική ΙΧ και Χ, Γλυπτική ΙΧ και Χ, Χαρακτική ΙΧ και Χ) μετονομάζονται αντιστοίχως στο 9ο εξάμηνο σε Διπλωματική Εργασία (προετοιμασία) και στο 10ο εξάμηνο Διπλωματική Εργασία (προετοιμασία και εκπόνηση)
4) Η Διπλωματική Εργασία (Μελέτη και εκπόνηση 10ο εξάμηνο) βαθμολογείται μόνο στο τέλος της περάτωσης του Εξαμήνου από την Επιτροπή Εξετάσεων της Διπλωματικής Εργασίας και η οποία απαρτίζεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή με συμμετοχή της συνολικής βαθμολογίας (50%) και τους υπολοίπους καλλιτέχνες καθηγητές με επιμερισμένη συμμετοχή του υπολοίπου 50% της βαθμολογίας.
5) Στο 9ο Εξάμηνο ο Επιβλέπων Καθηγητής ανακοινώνει χωρίς βαθμολογία ποιοι και ποιες φοιτητές/τριες περάτωσαν επαρκώς και έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το 10ο Εξάμηνο ώστε να εκπονήσουν την Διπλωματική Εργασία.
6)
Για να δηλώσει κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια το 10ο εξάμηνο της Κατεύθυνσης θα πρέπει να έχει επιτυχή περάτωση του ένατου (9ου) εξαμήνου.
7)
Τα μαθήματα των Θεωρητικών Μαθημάτων των οποίων υποχρεούται ο φοιτητής να σπουδάσει συγχωνεύονται από 28 σε 20
8)
Τα μαθήματα των Καλλιτεχνικών Μαθημάτων των οποίων υποχρεούται ο φοιτητής να αυξάνονται από 19 σε 21
9)
Το μάθημα Γραμμικές Απεικονίσεις πλέον συγκαταλέγεται στα καλλιτεχνικά μαθήματα και όχι στα θεωρητικά.
10)
Από τον Φεβρουάριο του 2019 και μετά, η Βαθμολογία του Πτυχίου, θα υπολογίζεται σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών και στους εισαχθέντες πριν από το 2013-14. (Δηλαδή σε όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές ανεξάρτητα με το έτος εισαγωγής τους).

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όλους τους εισαχθέντες φοιτητές από το 2013-14 και παλαιότερα ισχύουν τα εξής :
Ισχύουν ως έχουν οι παράγραφοι των προαναφερόμενων αλλαγών του Νέου Προγράμματος Σπουδών: 1,3,6, 10
Δεν ισχύουν οι: 2, 4,5,7,8,9.
Ο βαθμός του Πτυχίου θα υπολογίζεται σύμφωνα με την παλαιότερη Υ.Α. όπου έθετε ποσοστώσεις (50% Διπλωματική Εργασία, 35% Καλλιτεχνικά Μαθήματα, 15% Θεωρητικά Μαθήματα) Η μεταβατική αυτή διάταξη θα ισχύει έως την εξεταστική του Φεβρουαρίου του 2019. Από την εξεταστική του Ιουνίου του 2019 και μετά θα ισχύει η προαναφερθείσα παράγραφος 4 του νέου προγράμματος σπουδών.

Τα μαθήματα που συγχωνεύονται
Όλα τα παλαιά μαθήματα θα λογίζονται με τα νέα ΕCTS των νέων μαθημάτων που αντιστοιχούν και που ενδεχομένως έχουν συγχωνευθεί.
Για όσους έχουν εξετασθεί παλαιότερα επιτυχώς σε μαθήματα που έχουν καταργηθεί γιατί έχουν συγχωνευθεί σε νέα θα ισχύουν τα εξής:
όλα τα μαθήματα θα αναγράφονται στις αναλυτικές βαθμολογίες και στο συνοδευτικό παράρτημα Διπλώματος χωρίς ECTS και δεν θα προσμετρώνται στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου
Τα μαθήματα του παλαιότερου προγράμματος Σπουδών συγχωνεύονται και καταμετρούνται με τον εξής τρόπο:
Αρχαία Τέχνη 1 και 2 συγχωνεύεται στο μάθημα Ιστορία Τέχνης, Αρχαιότητα
Μεσαιωνική Τέχνη 1 και 2 συγχωνεύεται στο μάθημα Ιστορία Τέχνης, Βυζάντιο
Ιστορία Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης 1,2,3,4,5,6 συγχωνεύονται στα μαθήματα Ιστορία Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης 1,2,3,4
Η Ξένη Γλώσσα 1,2,3,4 ή και 5,6 (παλαιότερα) συγχωνεύονται στα μαθήματα Ξένη Γλώσσα 1,2
Αν ο φοιτητής/τρια έχει περάσει κάποιο ή κάποια μαθήματα από το συγχωνευόμενο μάθημα θα καταλογίζεται με το νέο συγχωνευθέν μάθημα και θα αναγράφεται με την νέα ονομασία του μαθήματος.

Σημαντικές ρυθμίσεις που ισχύουν ανεξάρτητα από τις αλλαγές του Προγράμματος Σπουδών
1)Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008
, για να δηλώσουν τα μαθήματα Ζωγραφικής, Χαρακτικής και Γλυπτικής των Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, Θ΄και Ι΄ εξαμήνων σπουδών είναι υποχρεωμένοι να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα Ζωγραφικής, Χαρακτικής και Γλυπτικής των Α΄,Β΄,Γ΄ και Δ΄ εξαμήνων σπουδών.
2) Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 μέχρι και σήμερα
, για να δηλώσουν τα μαθήματα Ζωγραφικής, Χαρακτικής και Γλυπτικής των :
α)Γ΄ και Δ΄ εξαμήνων σπουδών πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα Ζωγραφικής , Χαρακτικής και Γλυπτικής των Α΄ και Β΄ εξαμήνων σπουδών.
β)Ε και ΣΤ΄ εξαμήνων σπουδών πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα Ζωγραφικής Χαρακτικής και Γλυπτικής των Γ΄ και Δ΄ εξαμήνων σπουδών.
γ)Ζ΄ και Η΄ εξαμήνων σπουδών πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα Ζωγραφικής Χαρακτικής και Γλυπτικής των Ε΄ και ΣΤ΄ εξαμήνων.
δ)Θ΄και Ι΄ εξαμήνων σπουδών πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα Ζωγραφικής Χαρακτικής και Γλυπτικής των Ζ΄ και Η΄ εξαμήνων σπουδών.
3)
Όλοι οι φοιτητές ανεξάρτητα του πότε ενεγράφησαν στο Τμήμα για να δηλώσουν τα παρακάτω μαθήματα ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Εργαστηριακό μάθημα επιλογής οποιουδήποτε εξαμήνου σπουδών πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μαθήματα .
β) Το μάθημα Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης Ι, του 7΄ εξαμήνου σπουδών πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα της Ιστορίας της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης των τεσσάρων εξαμήνων σπουδών.
γ) Το μάθημα Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης ΙΙ, του 8΄ εξαμήνου σπουδών πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα της Ιστορίας της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης των τεσσάρων εξαμήνων σπουδών.
δ) Το μάθημα Ειδικά θέματα Αρχαίας Τέχνης Ι, του 7΄ εξαμήνου σπουδών πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα της Ιστορία της Τέχνης Ι - Αρχαιότητα, του 1΄ εξαμήνου,
ε) Το μάθημα Ειδικά θέματα Βυζαντινής Τέχνης Ι, του 7΄ εξαμήνου σπουδών πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα της Ιστορία της Τέχνης ΙΙ – Βυζάντιο του 2΄ εξαμήνου σπουδών.
στ) Το μάθημα Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης 1 του 7΄ εξαμήνου σπουδών πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα της Αισθητικής 1 του 5΄ εξαμήνου σπουδών και Αισθητικής 2 του 6΄ εξαμήνου σπουδών.
ζ) Το μάθημα Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης 2 του 8΄ εξαμήνου σπουδών πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα της Αισθητικής 1 του 5΄ εξαμήνου σπουδών και Αισθητικής 2 του 6΄ εξαμήνου σπουδών.
4)
Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους (φοιτούν στο 11ο ή και μεγαλύτερο εξάμηνο) έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό εξάμηνο με την προϋπόθεση ότι τα έχουν δηλώσει και τα έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα εξάμηνα.
5)
Για το κύριο και υποχρεωτικό μάθημα Στοιχεία Χαρακτικής, του πρώτου εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές επιλέγουν καθηγητή
Κωδικός Καθηγητή Εμ. Γιανναδάκη ΥΚΧΑ12
Κωδικός Καθηγητή Ξ. Σαχίνη ΥΚΧΑ11
Για τους κωδικούς Κατεύθυνσης Χαρακτικής ισχύουν τα παρακάτω :
Όσοι εκ των φοιτητών επιλέγουν κατεύθυνση Χαρακτικής επιλέγουν διδάσκοντα καθηγητή:
-Επιλογή καθηγητή κυρίου Ξενοφώντα Σαχίνη (Κωδικοί ΥΚΧΡ11, ΥΚΧΡ21, ΥΚΧΡ31 κλπ)
-Επιλογή καθηγητή κυρίου Εμμανουήλ Γιανναδάκη (Κωδικοί ΥΚΧΡ12, ΥΚΧΡ22, ΥΚΧΡ32 κλπ).