Επικοινωνία

e-mail
info@vis.auth.gr
Τηλέφωνα
2310 995067
2310 995069
Fax
2310 995067
Διεύθυνση
Κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ.
Πρώτος Όροφος

 

 

Ανακοίνωση για τη λειτουργία της Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών PDF Print

Η Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, προσωρινά μεταφέρθηκε στην Σταυρούπολη (Ικονίου 1), λόγω της διενέργειας  των Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Για την εύρυθμη λειτουργία της και για την άμεση εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it το  αίτημά σας, χρησιμοποιώντας, εάν εξυπηρετεί, κάποια από τις αιτήσεις που παραθέτουμε συνημμένες παρακάτω.

Από την Γραμματεία

Last Updated on Wednesday, 09 September 2015 13:04
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 PDF Print

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Πρυτανεία

Επιτροπή ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 1-9-2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Τα μέλη της  Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, υπεύθυνα της διενέργειας των εξετάσεων, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α’ εξάμηνο σπουδών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, στη συνεδρίαση τους, της 1ης Σεπτεμβρίου 2015, αφού έλαβαν υπόψη τους την παράγραφο 1, του άρθρου 7, της Υ.Α. αριθμός Φ151/116946/Β6/11-110-2011 (ΦΕΚ 2438/2-11-2011 τεύχος Α΄), αποφάσισαν για την κατανομή των υποψηφίων σε τέσσερις (4) ομάδες όπως παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Οι εξετάσεις, σύμφωνα με την προκήρυξη, αρχίζουν την 7η Σεπτεμβρίου 2015 και με ώρα έναρξης την 8η πρωινή  και λήξης την 3η απογευματινή και είναι πενθήμερης διάρκειας.

Η πρώτη ομάδα αρχίζει την 7η Σεπτεμβρίου 2015 και λήγει την 11η Σεπτεμβρίου 2015

Η δεύτερη ομάδα αρχίζει την 14η Σεπτεμβρίου 2015 και λήγει την 18η Σεπτεμβρίου 2015

Η τρίτη ομάδα αρχίζει την 21η Σεπτεμβρίου 2015 και λήγει την 25η Σεπτεμβρίου 2015

Η τέταρτη ομάδα αρχίζει την 28η Σεπτεμβρίου 2015 και λήγει την 2α Οκτωβρίου 2015.

Η προσέλευση των υποψηφίων είναι υποχρεωτική καθημερινά την 8η πρωινή.

 

 

Last Updated on Tuesday, 01 September 2015 15:00
 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PDF Print

Από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ανακοινώνεται ότι οι εισιτήριες εξετάσεις, για την εισαγωγή σπουδαστών   στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016  θα αρχίσουν την 7η Σεπτεμβρίου 2015.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν από την 24η Αυγούστου 2015 έως και την 31 η Αυγούστου 2015, από τις 10:00 έως τις 14:00, στο ισόγειο του κτιρίου της οδού Ικονίου 1 Σταυρούπολη.
Ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψηφίων από τον νόμο έχουν ορισθεί:
1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής, η οποία χορηγείται από το Τμήμα
2.Επικυρωμένος τίτλος απόλυσης από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου (τίτλος ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού
Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο:
α) τον τίτλο της απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.Δ. 3026/1954.
Β)Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής.
Απαραίτητη η επίδειξη από τον υποψήφιο της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του (VISA) ή της άδειας παραμονής του αν διαμένει στην Ελλάδα.
3. Αστυνομική ταυτότητα.
4. Δύο φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μπορούν επίσης να σταλούν στην Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών, εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, με συστημένη επιστολή μέσω Υπηρεσίας Ταχυμεταφορών, με σχετική εξουσιοδότηση (στον Courier), για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή του δελτίου εξεταζομένου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από την επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, μετά την λήξη υποβολής των δικαιολογητικών.
Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής είναι η βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. ή πιστοποιητικό τουλάχιστον Β2 (Γ΄) του κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα.
Η Βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό Σχολείο ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και το μάθημα της ελληνικής γλώσσας.
Οι επιτυχόντες που δεν έχουν κατά το έτος εισαγωγής την ανωτέρω βεβαίωση μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους τον αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή τους, αφού θα έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.

Υποχρεωτική είναι η υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από τους υποψηφίους της κατηγορίας με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση που πέτυχαν στις εξετάσεις του Ιουνίου 2015 ( βαθμός από πέντε και άνω) .
Last Updated on Wednesday, 29 July 2015 11:54
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ 2015 PDF Print
Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, συνήλθε σήμερα 17 Ιουλίου2015 και εξέδωσε τα αποτελέσματα διαπίστωσης ιδιαίτερης καλλιτεχνικής προδιάθεσης  και δίδει το δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2015των  υποψηφίων που συγκέντρωσαν βαθμολογία από πέντε και άνω.
 
Αιτήσεις συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις PDF Print

Θέμα: Αιτήσεις συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις

Κύριοι,

Σας παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να ορισθούν μέλη των επιτροπών των Εισιτηρίων Εξετάσεων, που διενεργεί το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, για την εισαγωγή σπουδαστών στο α΄ εξάμηνο σπουδών, να υποβάλλουν συμπληρωμένη σε ηλεκτρονική μορφή, τη συνημμένη αίτηση, μέχρι 21-6-2015, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Η αίτηση θα αναζητηθεί στον ιστότοπο www.vis.auth.gr, στις ανακοινώσεις και στις online Υπηρεσίες.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος των Εισιτηρίων Εξετάσεων

Εμμανουήλ Γιανναδάκης

Καθηγητής

Last Updated on Wednesday, 27 May 2015 14:00
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2